Politik A-Ö

Det här är lite av en valkompass för hur Sveriges Kommunistiska Parti står i olika frågor, från A till Ö.

Arbetstidsförkortning

Tänk dig ett företag, vilket som helst. Det spelar ingen roll om det producerar varor eller tjänster. När företaget betalat löner och andra kostnader som har med arbetsplatsen att göra, återstår det en viss summa pengar. Dessa pengar kallas för mervärde. Det är ett resultat av de anställdas arbete – någon annanstans ifrån kan inte pengarna komma.

Den som kontrollerar mervärdet är också den som kontrollerar samhället. I Sverige kontrolleras den största delen av mervärdet av familjen Wallenberg och femton andra familjer. Det innebär att mervärdet som produceras på de svenska arbetsplatserna hamnar i fickorna på dessa kapitalister. De har ingen som helst delaktighet i produktionen av mervärdet, men mervärdet hamnar ändå hos dem.

Kravet på sex timmars arbetsdag är inget annat än ett sätt att återta en mycket liten del av det producerade mervärdet som dagligen tas från det arbetande folket. Utöver det ger sex timmars arbetsdag bland annat mer fritid och en lugnare tillvaro. Vi är absoluta motståndare till att folket ska köpa sig till sex timmars arbetsdag genom lönesänkning eller att kravet uppnås genom andra eftergifter från arbetarnas sida.


Bostadspolitik

I nästan alla svenska kommuner uppger man att det saknas bostäder. Värst är situationen i storstäderna som varje år redovisar dramatiska siffror när det gäller bostadsbristen. Grundorsaken till bostadsbristen är enkel att förstå: det byggs helt enkelt får få bostäder. Om vi inte hade bott i ett kapitalistiskt samhälle, så hade problemet varit lätt att åtgärda. Då hade vi helt enkelt satt igång gigantiska bostadsbyggnads-program och bygga bort bostadsbristen med billiga och bra bostäder.

I dagens Sverige ser det dock inte ut på det sättet. De stora byggföretagen är intimt sammanflätade med de svenska storbankerna och båda två tjänar på att upprätthålla bostadsbristen. Genom den kan de hålla uppe priserna och därmed tvingar de även vanliga människor att ta miljoner i lån. Av bankernas årliga vinst på över 100 miljarder kronor är en mycket stor del kommen från just bostadslånen.

Sveriges Kommunistiska Parti kämpar för att alla ska kunna bo tryggt, i en fräsch och fin lägenhet med låg hyra, som bara är en bråkdel av dagens hyror. Vi kämpar för omfattande nybyggnationer så att ingen ska stå utan bostad och så att ungdomar inte tvingas bo kvar hemma eftersom det saknas bostäder att flytta till. Allt detta finns det gott om pengar för: de finns i de hundratals miljarder kronor som storkapitalet hittills tjänat på bostadsbristen och utpressningen av folket.


Diskrimineringsfrågor

Sveriges Kommunistiska Parti har nolltolerans när det gäller diskriminering mot funktionshindrade och sexuella minoriteter eller diskriminering på grund av ålder, etnicitet, ras eller religion.

Tillgänglighetsfrågorna skall ägnas särskild fokus när det gäller de funktionshindrade.

Det finns stora problem i gatumiljöer och andra utomhusmiljöer, exempelvis trottoarer, brist på ramper, vid entréer, i tåg- och busstrafik.

Rättighets-, minoritets- och diskrimineringsfrågorna skall bevakas inom press, TV, radio, på arbetsplatser, sjukvården, föreningslivet, nöjesbranschen, skolor, utbildningsinstitutioner, myndigheter, kyrkor och trossamfund och rättsväsendet.


EU

Den Europeiska Unionen är en union bildad för att understödja de europeiska monopolen i deras kamp med monopolen från andra delar av världen. Unionen är en imperialistisk union, vars uppgifter består i att skaffa så bra förhållanden som möjligt för de egna monopolen i konkurrens med andra imperialistiska centra runt om i världen, att bekämpa de egna befolkningarna och på så sätt höja de europeiska monopolens vinster på de egna befolkningarnas bekostnad och att vara ett bålverk mot kommunismen i medlemsländerna.

Sveriges Kommunistiska Parti är absoluta motståndare till EU och vi kräver Sveriges utträde ur EU, men vi gör oss inga illusioner om vad ett utträde skulle betyda. Ett svenskt utträde, om inte revolutionen sker samtidigt, är en förändring av formerna och villkoren för de svenska monopolens utsugning av den egna befolkningen, av andra nationer och av deras konkurrens med andra monopol runt om i världen – utträdet är inget självändamål utan är intimt förknippat med vår kamp för socialismen.


Fascism och anti-fascism

Sveriges Kommunistiska Parti döljer inte fascismens väsen: det är kapitalismens sista utväg för att rädda sig undan både kris och socialismen. Historiskt har fascismen gripit makten i länder där arbetarrörelsen varit stark och hotat kapitalismens själva existens och fascismens våld har alltid i första hand riktats mot arbetarklassen och kommunisterna. Det är också kommunisterna som alltid stått först i ledet i kampen mot fascismen – inte minst gäller det för de miljontals sovjetiska soldater som offrade livet för att bekämpa den tyska nazismen.

I kampen mot fascismen måste vi förstå att det aldrig går att bekämpa fascismen och krossa den inom ramen för kapitalismen. För att bekämpa fascismen måste vi slå undan fötterna för den – då måste kapitalismen krossas. För att göra det hjälper det inte att kalla på staten för att förbjuda nazistiska organisationer, utan det är folket självt som måste bekämpa dem och göra upp med dem. Därför betonar Sveriges Kommunistiska Parti folkets egen anti-fascistiska aktivitet: folkets organisering på arbetsplatser, i bostadsområden, på skolor och universitet och andra platser är den enda anti-fascistiska kampen som kan vara fruktbar.


Jordbruket

Idag är jordbruket i Sverige otroligt koncentrerat. Gård efter gård tvingas slå igen eftersom det inte längre är lönsamt att bedriva jordbruk, annat än i stor skala. EU-bidragen strömmar in till framför allt storjordbruken i Skåne och hjälper dem att ytterligare monopolisera det svenska jordbruket och slå ut mindre aktörer. Samtidigt innebär Sveriges medlemskap i EU en allt hårdare konkurrens från andra länders jordbruk, vilket bland annat innebär allt större svårigheter att garantera att innehållet i maten håller god standard.

Det går inte att vrida tillbaka klockan och vi vill heller inte tillbaka till ett jordbruk baserat på småbruk. Det är inte möjligt att försörja miljarder människor över hela jorden utan ett storskaligt jordbruk. Det som dock måste ske är att de stora jordbruken ställs under folkets kontroll genom en kollektivisering, där storskalighetens fördelar kombineras med den direkta folkiga kontrollen. På så sätt kan man också garantera total insyn i djurhållning, odlingsmetoder och andra aspekter av jordbruket.


Jämställdhet

Kvinnor som grupp drabbas särskilt hårt i kapitalismen med lägre löner, sämre arbetsvillkor, större ansvar för hushållsarbete och utsatthet för sexuella trakasserier. Kvinnor tvingas därutöver förhålla sig till en rad olika, sinsemellan motsägande, ideal som orsakar stor psykisk och fysisk påfrestning. Vi håller kampen för jämställdhet högt och menar att det är mycket viktigt att den slår i rätt riktning för att ge resultat. Med detta menar vi att den måste förändra de materiella faktorerna, de som består och som i sig själva ändrar och återspeglar människans attityder. Därför kämpar vi för sex timmars arbetsdag, bättre skolor och omsorg, uppvärdering av kvinnodominerade yrken och lika lön för lika arbete.


Klimatkrisen

Klimatkrisen kan inte lösas under kapitalismen. Men det finns ändå saker vi kan göra på vägen mot ett socialistiskt samhälle för att undgå de katastrofala konsekvenser som vi ser i klimatförändringarnas spår. Såväl Marx som Engels skrev i sina verk om kapitalismens rovdrift på miljön. Även om inte obalansen uppstod med kapitalismens genombrott, så förvärras den oåterkalleligen av den.

Människor tvingas bli klimatflyktingar på grund av naturkatastrofer, vilket främst drabbar de fattiga från tropiska länder. Vi ser jordar som inte längre går att odla på. Då fylls mer jord på ovanifrån. Saltvatten tränger upp i jorden till växternas rötter, som blir deformerade. Isar smälter och havsnivån stiger. Erosionen på markerna ökar. Permafrosten smälter och en del av förklaringen till det är förändringar i klimatet, en bidragande orsak till den ekologiska krisen. Miljögifter som exempelvis metangas, som tidigare varit bunden, frigörs.

För många människor i världen är ved fortfarande den enda energikällan som finns. Eftersom den både är energikälla och basmaterial betyder trädfällning att konsekvensen, om man inte återplanterar träd, blir jorderosion.

Vad är då lösningen här och nu?
Vi måste ta kontroll över den existerande teknologin och utvecklingen. Utsläppen hänger ihop med nyliberalismen. Vi måste bekämpa storföretagen, oljebolagen, NAFTA, frihandelsavtalen. Satsa på infrastruktur, ställa om till förnyelsebar energi och fasa ut fossila bränslen, närhetsprincipen skall gälla, stad-landsbygd i stället för ensidigt fokus på städers växande, reducera energiförbrukningen, producera lokalt, mot den ökade konsumtionen i västvärlden, tillväxt skall ske i fattiga länder, försvara ursprungsfolkens rättigheter mot exploatörer – Sveriges regeringar har inte skrivit under FN:s Konvention ILO 169! – och till sist öka skatten för de rika och de som bär ansvaret för nedsmutsningen och förstörelsen.


Kultur

Grunden för Sveriges Kommunistiska Partis kulturpolitik är att all kultur skall vara offentlig, att den skall ägas av alla och vara såväl icke-kommersiell som framåtsyftande och utvecklande. Konsten och kulturen lär oss att förstå livet – den gör oss till människor.

Kulturen är ett vapen i kampen mot det kapitalistiska samhällets orättvisor. Med hjälp av den avslöjar vi de kommersiella krafterna, stimulerar till kritiskt tänkande, medvetandegör, diskuterar och blottar den borgerliga ideologin. För oss är kulturen grundläggande och hör ihop med politisk kamp och klass; kulturen kan aldrig stå över klasserna, utan är fast rotad i klassamhället. Därför står vi också bakom kulturarbetarnas kamp för bättre villkor, men även för en mer jämställd kultur. Kvinnodiskrimineringen är utbredd inom kulturen och den moderna kulturen tar sig ofta kvinnoförnedrande uttryck.

Kulturen är dock inte något isolerat, utan samspelar med naturen och människans hälsa, både den fysiska och psykiska. Studier har visat att det finns ett nära samband mellan god hälsa och ett aktivt kulturutövande och deltagande i kulturella aktiviteter. Det är samtidigt något som arbetarklassen utesluts från i allt högre grad; dess egen kultur utesluts från våra gemensamma rum och den får inte det stöd som den behöver. Därför värnar vårt parti om folkrörelserna och de bildningsprojekt som utmanar den rådande samhällsordningen – bland annat biblioteken fyller en central funktion i och med att de erbjuder kunskapsinhämtning, gemenskap och en demokratisk plattform.

Sveriges Kommunistiska Parti kämpar för gratis kulturskola, kulturella mötesplatser, såsom Ungdomens Hus, ökade anslag till scenkonsten, expansiv satsning på kulturpolitiken, även på dess införande på arbetsplatser och skolor samt att också arbetarklassens barn får tillgång till ökade aktiviteter i skolans regi, både under och efter skoltid.


Landsbygden

Den svenska landsbygden dör sakta men säkert undan. Många av de gamla brukssamhällena försvinner eftersom deras huvudnäring försvinner. Med industrierna och arbetsplatsernas försvinnande försvinner också samhällstjänsterna. Det senaste slaget mot landsbygden är det fria skolvalet, som gör att eleverna från de mindre kommunerna i allt högre utsträckning pendlar till större kommuner, vilket betyder att skolorna på de mindre orterna får stänga eller skära ner.

Sveriges Kommunistiska Parti vill på allvar att hela Sverige ska leva.

Det innebär att garantera mindre orter arbetsplatser genom att planera för en spridning av industrin, samhällsinstitutionerna och alla andra arbetsplatser så att man uppnår en så jämn fördelning som möjligt. Det fria skolvalet måste avskaffas och varje ort måste garanteras en bra och likvärdig skola där eleverna kan utvecklas.

Planeringen av samhällsekonomin kommer dock aldrig att accepteras av de stora företagen och monopolen och kan bara uppnås i kamp mot dem och i kamp för socialismen – det är socialismen som på allvar kan få varje del av Sverige att blomstra.


Miljön

Den biologiska mångfalden är hotad på flera nivåer. Livsmiljön för djur, svampar, insekter, fåglar och växter försämras på grund av jord- och skogsbruk eller ändrad markanvändning. Föroreningar försämrar djurens och växternas fortplantningsförmåga. Jakt eller fiske överutnyttjas och vi ser djurarter utrotas. Människan har introducerat arter, vilka är främmande för oss, så kallade invasiva arter. Detta innebär problem för vår inhemska biologiska mångfald då sjukdomar förs in. Dessutom blir det konkurrens om resurser med mera.

I Brasilien bidrar svenska pensionsfonder till skogsskövling och markrofferi. Urfolken förlorar möjlighet att försörja sig när de mister tillgången till mark.

Bevakningen av den biologiska mångfalden är obefintlig om man jämför med klimat- och miljöfrågorna i stort. I samhällsplaneringsprocessen är frågan om biologisk mångfald oerhört viktig.

När det gäller miljöfrågorna vill Sveriges Kommunistiska Parti gynna biologisk mångfald vid nyproduktion, samt miljöcertifiera nyproduktion. Det är viktigt att vi inte får monokulturer, inte bara standardiserat växtval. Minska plastavfallet i haven. Minska antalet plastartiklar. Hitta nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Svaret på klimatkrisen och den ekologiska krisen är naturligtvis socialismen men Sveriges Kommunistiska Parti visar på lösningar som går att genomföra under kapitalismen.


NATO

NATO består idag av 28 kapitalistiska europeiska staters samt Turkiets militärorganisation under USA:s ledning. Den var vid sitt grundande 1949 riktad mot socialismen och är idag den europeiska och USA- imperialismens militära maktmedel i den globala ekonomiska maktkampen. NATO har bombat och styckat Jugoslavien, fört krig i Afghanistan, bistått USA i Irak och krossat Libyen. I Libyen har svenska JAS-plan fotograferat de bästa bombmålen. Till krigens följder hör miljoner flyktingar världen över.

NATO försöker med löften och utpressning att vinna Sverige och Finland som medlemsstater. SKP är mot svenskt NATO-medlemskap och anser att militärorganisationen ska upplösas. Opinionssiffrorna visar att en majoritet av svenskarna är mot NATO och dess kärnvapendoktrin. Men vapenindustrin, militären och politiker har pressat alla svenska regeringar till en smyganslutning. Idag är alliansfrihet ett ihåligt begrepp. SKP kräver att Sverige varken ingår i en NATO-armé eller en EU-armé.


Natur

Forskning har visat att skogspromenader reducerar stress. Det ger lägre puls , sänker blodtrycket och minskar kortisolnivån i saliven. Det stärker immunförsvaret och minskar inflammation. Dessutom har det visat sig ha en positiv påverkan på ångest och depression. Även promenader i parker och grönområden i städer ser ut att ha liknande effekt. Vi måste skapa grönområden för de fattiga som inte har tillgång till trädgård eller som inte kan ta sig till tjusiga parkanläggningar. Vi kräver även skapande av hälsofrämjande utomhusmiljöer. Natur främjar hälsa och förebygger sjukdom.

Sveriges Kommunistiska Parti stödjer införandet av ”sommarlovsbiljetter”, gratis busskort, till barn från åk 6 och uppåt. Ur ett klassperspektiv är det viktigt att ha råd att använda kollektivtrafiken. Att alla barn har möjlighet att ta sig ut på landet, kunna komma ut till stranden, till djurparken och så vidare, känna att man inte är annorlunda.

Sommarkort och andra rabatterbjudanden är välkomna initiativ för många men vad vi först och främst vill se är gratis kollektivtrafik för alla, fria entréer i parker och andra trädgårdsanläggningar och möjlighet till semester och fritid för de människor som saknar ekonomiska möjligheter att åka iväg på sin arbetsledighet eller under sin sjukdom, arbetslöshet eller annan form av ledighet.

Barn och unga vill tillbringa mer tid i naturen visar undersökningar. Ta deras önskan på allvar. Investera i barns och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Skriv ut natur på recept!


Skola

Den svenska enhetsskolan, som infördes 1962 och som innebar ett enormt steg för arbetarklassens utbildning, håller sakta på att försvinna. Genom fria skolval, vinstdrivande skolor och allt mindre resurser håller man på att tränga bort arbetarklassen från bildningen. Det fria skolvalet har inneburit en segregation, där barn och ungdomar med välutbildade och förmögna föräldrar flyttas från skolor där barn till arbetare går. Med sig tar de även resurserna. De vinstdrivande skolorna tar medel som kunde gått till att förbättra situationen för eleverna i skolan och stoppar dem direkt i fickan på de kapitalister som driver skolorna.

Ett första steg mot att göra den svenska skolan bra och effektiv även för arbetarklassens barn är att avskaffa det fria skolvalet, att garantera en likvärdig skola var man än bor i landet, att göra sig av med vinstdrivande och privata skolor, att på ett effektivt sätt investera i skolorna och att arbeta för att avståndet mellan lärarna och arbetarna minskar.

Den socialistiska skolan, som är vårt mål, ryms inte inom ramen för kapitalismen. Den kräver en planerad ekonomi och en tät sammankoppling mellan skola och arbetsplatser, så att eleverna kan lära känna olika arbetsprocesser och därigenom öka sin förståelse för alla aspekter av samhället. Den socialistiska skolan kan skapa allsidigt utvecklade personligheter, just eftersom den inte är underställd kapitalismens behov, utan människans behov.